Visie en beleid

Statutair doel van Stichting Greening Earth

Het bestrijden van armoede in de armste gebieden van de wereld waarbij het herstel van ernstig gedegradeerde landschappen een centrale rol speelt.

Visie

Greening Earth is van mening dat duurzame armoedebestrijding in rurale gebieden hand in hand dient te gaan met het herstel van gedegradeerde landschappen en duurzame landbouw. Daarom worden ontwikkelingsprojecten geïnitieerd en gesteund die uitgevoerd worden in gebieden waar de natuur zwaar te lijden heeft gehad onder erosie, houtkap, continu begrazing en dergelijke. Hierdoor is de vruchtbaarheid van de grond aangetast en is het moeilijk gewassen hierop te telen.

Deze vicieuze cirkel moet worden doorbroken. Er dienen bomen en struiken te worden geplant om verdere verschraling tegen te gaan. De landbouw dient duurzaam en natuurvriendelijk te worden opgezet. Dit leidt tot vruchtbare grond, toenemende vegetatie en meer opbrengsten voor de boeren, zodat zij uit de armoede kunnen komen. Op deze manier ontstaat een ‘virtueuse cirkel’.

Doelen van de stichting in 2021 en 2022

  1. Het starten van een eerste driejarig ontwikkelingsproject in 2021 in Mgongo, Tanzania.
  2. Het starten van een tweede driejarig ontwikkelingsproject eind 2022 in Tanzania.
  3. In 2022 een manier ontwikkelen om de projecten schaalbaar te maken, inclusief de daarbij behorende lokale projectorganisatie.

Funding

Stichting Greening Earth is een non-profit organisatie. Stichting Greening Earth ontvangt giften van zogenaamde vermogensfondsen, goede doeleninstellingen die hun vermogen of het rendement op hun vermogen inzetten voor het algemene nut. Er worden geen giften gevraagd van het brede publiek, er wordt niet gecollecteerd o.i.d.. Stichting Greening Earth is dus geen fondswervende instelling in de zin van het CBF.

Kapitaal

Stichting Greening Earth heeft geen kapitaal en ook geen inkomen anders dan ontvangen giften. De uitgaven worden gedekt door de ontvangen giften. Er wordt een nihil resultaat verwacht in de jaren 2021 en 2022.