Bestuur

Het bestuur bestaat uit drie personen. De taken zijn verdeeld over een voorzitter, secretaris en een penningmeester. Het bestuur is eindverantwoordelijk voor de strategie en het goed functioneren van de stichting.

De bestuursleden genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten. In het geval bestuursleden uitvoerende taken verrichten voor de stichting, kan het bestuur daarvoor wel een beloning toekennen. De beloning wordt alsdan marktconform vastgesteld.

De stichting heeft nog geen personeel in dienst.

Het bestuur bestaat uit:

  • Hans van Dijk – voorzitter
  • Bart Brouwer – secretaris
  • Marlies van Keeken – penningmeester
  • Huub van de Zel – lid

Voorzitter

Jan Schuuring

Secretaris

Bart Brouwer

Penningmeester

Hans van Dijk